Apstiprināti Latvijas Dūlu apvienības biedru sapulcē 19.02.2014.

Dūlu darba principi

I. Vispārīgie noteikumi

1. Dūlu darba principi nosaka dūlas lomu, atbildību un darbības pamatnostādnes sievietes un ģimenes atbalstā. Tie ir saistoši Latvijas Dūlu apvienības (turpmāk – LDA) biedriem – dūlām un dūlām apmācībā.

2. Dūlu darba principi tiek ņemti vērā, vērtējot dūlas darbu, pilnveidojot apmācību, izskatot sūdzības. 

3. Dūla ievēro arī LDA statūtus, Dūlu pamatkodeksu un Dūlu ētikas kodeksu, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus un ārstniecības iestāžu iekšējās kārtības noteikumus.

4. Dūla atbalsta sievieti un viņas ģimeni grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā. Dūlas atbalsts ir informatīvs, psiholoģisks un fizisks. Dūla nesniedz medicīnisko aprūpi.

5. Dūla var piedāvāt atbalsta nepārtrauktību – būt gan pirmsdzemdību, dzemdību, gan pēcdzemdību dūla, gan atbalstīt sievieti tikai vienā vai divos no šiem periodiem. Dūlas darbību atpazīst pēc tā, kā viņas lomu definē kliente vai pati dūla.

6. Dūla aktīvi izzina klientes vēlmes, vajadzības un vērtības, kā arī klientes individuālo skatījumu, kādu atbalstu viņa vēlas saņemt no dūlas. Dūla izskaidro, kādas ir viņas kompetences un atbalsta funkcijas. Dūla un kliente, vēlams, rakstiski vienojas par sadarbības nosacījumiem un abu pušu atbildības robežām. 

7. Dūla iepazīstas ar klientes vidi. Viņa palīdz rast informāciju un sniedz atbalstu atbilstoši klientes problēmsituācijai. Dūla iedrošina klienti vajadzības gadījumā kontaktēties ar citiem speciālistiem – vecmāti, ārstu, psihologu u.c.

8. Dūla iedrošina un palīdz meklēt un apjaust klientei viņas resursus pozitīvai grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda pieredzei, kā arī zīdīšanai.

9. Dūla nodrošina, lai kliente pieņemtu informētu lēmumu un būtu informēta par iespējamām izvēlēm konkrētajā situācijā, tostarp dūla izskaidro klientei medicīnisko procedūru pamatojumu un būtību, kā arī nepieciešamības gadījumā atgādina klientei viņas iepriekš izteiktās vēlmes. 

10. Lēmumu savā aprūpes situācijā pieņem kliente. Klientes uzdevums ir izdarīt savas izvēles un īstenot nodomus, kā arī noteikt un akceptēt medicīnisko aprūpi. Dūlas uzdevums nav aizstāvēt klienti citu aprūpes sniedzēju priekšā. 

11. Dūla sekmē pierādījumos balstītas aprūpes saņemšanu, piedāvājot iepazīties ar medicīniskos pētījumos balstītu informāciju, taču respektē klientes vēlmes par to, kādā apjomā kliente vēlas šīs zināšanas gūt.

12. Dūla respektē klientes tiesības uz personīgu viedokli pat, ja tas ir pretstatā pierādījumos balstītas aprūpes principiem. 

13. Dūla var strādāt par atlīdzību vai bez tās, iepriekš individuāli vienojoties ar klienti, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

14. Dūla savā darbā ievēro konfidencialitāti.

15. Dūla var veikt sabiedriski informatīvo darbu, organizējot apmācības vai izglītojot sabiedrību plašsaziņas līdzekļos. 

16. Dūla var izmantot LDA logo savās vizītkartēs un informatīvajos materiālos, informējot par to LDA valdi.

17. Dūla ar klienti vienojas par brīdi, kad sadarbība tiek izbeigta.


II. Dūlas atbalsts grūtniecības laikā

18. Dūla ir gatava pietiekami bieži aprunāties ar klienti mazuļa gaidīšanas laikā, lai palīdzētu klientei vai dzīvesdraugam, vai citai atbalsta personai sameklēt un izprast esošo informāciju par grūtniecības laiku un dzemdībām, iedrošinot klienti apzināties gaidīšanas laika vienreizību un rosinot pieņemt informētus un apzinātus lēmumus saistībā ar grūtniecības problēmsituācijām un dzemdībām. 

19. Dūla palīdz klientei rakstīt dzemdību plānu, diskutē ar viņu par situācijām un apstākļiem, kas varētu veicināt vai kavēt plāna realizāciju dzīvē. 

20. Dūla ir atvērta mazuļa tēva līdzdalībai sarunās par dzemdību norisi, it īpaši, ja viņš vēlas būt klāt dzemdībās. Tāpat konsultācijās var piedalīties arī cita klientes atbalsta persona, kura plāno atbalstīt klienti dzemdībās.

21. Dūla iesaka klientei vai klientei un viņas partnerim** fiziskos un psiholoģiskos vingrinājumus, elpošanas un meditācijas tehnikas, ko varētu izmantot, uzlabojot pašsajūtu grūtniecības un dzemdību laikā; atbalsta personai – veidus, kā var sievieti atbalstīt dzemdībās. 

22. Dūla ar klienti pārrunā klientes bailes saistībā ar dzemdībām un palīdz rast resursus to pārvarēšanai.


III. Dūlas atbalsts dzemdību laikā

23. Dūlas tiešā fiziskā klātbūtne saskaņā ar klientes vēlmēm dzemdībās palīdz sievietei nepieļaut pamestības un vientulības domas – viņas kopā var pārrunāt notiekošo, dziedāt, lūgt vai vienkārši klusi būt kopā. 

24. Dūla dod sievietei mierinājumu vārdos un glāstos, atgādina viņas spēka avotus izmisuma brīžos un palīdz tajos smelties drosmi. Dūla nevada dzemdību gaitu, bet palīdz klientei tām ļauties un piedzīvot pēc iespējas harmoniski saskaņā ar sievietes personīgajām vērtībām.

25. Sākoties dzemdībām, dūla var ierasties pie klientes mājās vai dzemdību nodaļā stacionārā atkarībā no klientes vēlmēm un saskaņā ar savstarpējo vienošanos. Lēmumu par došanos uz dzemdību nodaļu stacionārā vai dzemdību speciālista aicināšanu uz mājām plānotu mājdzemdību gadījumā pieņem kliente.

26. Dzemdību laikā dūla klientei nodrošina nepārtrauktu atbalstu, proti, dūla nevar vienlaikus sniegt atbalstu vairākām klientēm, taču dūla dzemdību laikā var parūpēties par savām pamatvajadzībām. Ja dzemdību laikā sākušās dzemdības citai klientei, dūla korekti viņai paskaidro, ka uz dzemdībām ierasties nevarēs, kā arī sazinās ar aizstājējdūlu, ja ar šo klienti bijusi vienošanās par aizstājējdūlas piesaistīšanu.

27. Ja dūla nevar ierasties dzemdībās, viņa nodrošina, ka to aizstāj cita dūla, iepriekš par to vienojoties ar klienti. 

28. Gadījumos, kad dzemdības norit strauji, dzemdību dūla paliek pie dzemdētājas vismaz līdz brīdim, kad ierodas speciālists, kas var sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību. 

29. Dzemdību dūla ir nokārtojusi personas medicīnisko grāmatiņu, kurā ir ģimenes ārsta ieraksts, ginekologa ieraksts un plaušu rentgena izraksts.

30. Dzemdību laikā dūla ģērbjas maiņas apģērbā un ievēro personisko higiēnu.

31. Dūla var palīdzēt sievietei fiksēt kontrakcijas – tās pierakstīt, paļaujoties uz sievietes sajūtām, kad kontrakcija sākas un kad beidzas, un vajadzības gadījumā šo informāciju nodot medicīniskās aprūpes sniedzējiem. 

32. Dūla klientes vietā neuzdod jautājumus dzemdību speciālistam un neatbild uz viņa jautājumiem, ja vien kliente to konkrētā situācijā nelūdz. 

33. Dūla zina, kādu atbalstu viņa var sniegt klientei dažādu dzemdību sarežģījumu brīžos, bet necenšas pretstāvēt sievietes vēlmēm vai dzemdību speciālistu ieteikumiem.

34. Ja kliente to vēlas, dūla dzemdību atvieglošanai var izmantot nemedicīniskus atsāpināšanas paņēmienus – masāžu, aromterapiju, rebozo, Baha ziedu terapiju u.c. 

35. Dūla palīdz fiziski aprūpēt sievieti – pasniedz nepieciešamo, pietur, palīdz ieņemt kādu pozīciju, apģērbj un padzirda.

36. Vajadzības gadījumā dūla var atbalstīt klientes partneri, iedrošinot, mierinot vai skaidrojot notiekošo. 

37. Dūla paliek ar klienti līdz dzemdības ir noslēgušās un var piedāvāt savu atbalstu arī pēcdzemdību periodā. Dūla ir atvērta sarunām par klientes dzemdību pieredzi.

38. Dūla vienojas ar klienti par to, kādā veidā dūla dzemdību laikā parūpēsies par savām pamatvajadzībām (ēšana, tualetes apmeklējums, rūpes par savu fizisko un emocionālo stāvokli, tostarp miegs, ja dzemdības ieilgst).


IV. Dūlas atbalsts pēcdzemdību periodā

39. Dūla ar klienti pārrunā dzemdību pieredzi, lai dalītos, izanalizētu dzemdību laikā piedzīvoto un palīdzētu klientei apzināties notikušo. Dūla ir kopā ar klienti arī gadījumos, kad nākas sastapties ar negaidītiem dzemdību iznākumiem. 

40. Dūla palīdz uzsākt krūts ēdināšanu, pārrunāt zīdīšanas nozīmi, problēmsituācijas un iespējamos risinājumus. 

41. Dūla, vienojoties ar klienti, pēcdzemdību periodā var klientei palīdzēt darīt mājas darbus, iepirkties, pieskatīt bērnu.

42. Dūla var palīdzēt klientei rast risinājumus saistībā ar mazuļa un vecāko bērnu audzināšanas praktiskajiem aspektiem, ieteikt palīglīdzekļus un papildus pieejamo atbalstu.

43. Dūla var palīdzēt klientei adaptēties jaunajā situācijā un vajadzības gadījumā sniegt sociālo vai psiholoģisko atbalsta dienestu kontaktinformāciju.


V. Dūlas - ārstniecības personas darba principi

44. Ja klientes dzemdības notiek ārstniecības iestādē, kas ir dūlas - ārstniecības personas darbavieta, dūla tajās var piedalīties, ja to pieļauj šīs ārstniecības iestādes politika.

45. Ja klientes dzemdības notiek ārstniecības iestādē, kas ir dūlas darbavieta, dūla nedrīkst klientes atbalstu apvienot ar ārstniecības personas darba pienākumiem.

46. Dūlas pienākumu pildīšanas laikā ir nošķiramas un nav izmantojamas ārstniecības personas medicīniskās kompetences konsultēšanā un medicīniska rakstura aprūpes nodrošināšanā.

47. Dūlas pienākums ir nodrošināt aizstājējdūlu, ja pastāv varbūtība, ka klientes atbalstīšanu nebūs iespējams apvienot ar saviem ārstniecības personas darba pienākumiem.


VI. Dūlu izglītības jautājumi

48. Dūla ir profesionāla praktiķe, kura beigusi dūlu apmācības kursus pēc LDA apstiprinātas programmas un sekmīgi nokārtojusi gala pārbaudījumus, saņemot dūlas sertifikātu. 

49. Dūla apmācībā ir pabeigusi vismaz pirmo dūlu apmācības kursu. 

50. Dūlai apmācībā jāturpina mācības. Ja dūla apmācībā neturpina mācības divus gadus pēc iepriekšējā mācību kursa beigšanas, viņa zaudē dūlas apmācībā statusu. Kopumā dūlu apmācības kursi ir jābeidz piecu gadu laikā. Pēc dūlas apmācībā lūguma LDA valde var pagarināt šo termiņu, ja dūla apmācībā bijusi bērna kopšanas atvaļinājumā, ja konkrētajā gadā attiecīgais dūlu apmācības kurss nav noorganizēts vai citu apstākļu dēļ.

51. Dūlai jāturpina izglītošanās arī pēc mācību beigšanas. Katru gadu dūlai jāapmeklē vismaz viena LDA apstiprināta lekcija vai seminārs par dūlām aktuāliem jautājumiem.

52. Dūlai, kas pabeigusi pēc satura un apjoma pielīdzināmu ārvalstu vai starptautisko dūlu apmācības programmu, ir tādas pašas tiesības un pienākumi, kā dūlai, kas pabeigusi LDA apstiprinātos dūlu apmācības kursus. Jautājumu par dūlu apmācības programmu pielīdzināšanu izlemj LDA valde.

0
Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .