Apstiprināts Latvijas Dūlu apvienības
biedru sapulcē 19.02.2014.

Dūlu ētikas kodekss

I. Vispārīgie noteikumi

1. Dūlu ētikas kodekss (turpmāk – Kodekss) nosaka ētikas pamatprincipus, kas jāievēro visām dūlām. Tas ir saistošs Latvijas Dūlu apvienības (turpmāk – LDA) biedriem – dūlām un dūlām apmācībā*.

2. Dūla atbalsta un sekmē dūlas profesijas vērtības, ētiskos principus, zināšanas un misiju.

3. Dūlas vispārējais mērķis ir sievietes un viņas mazuļa, kā arī ģimenes fiziskās un garīgās veselības un labklājības veicināšana.

4. Dūla pret klientēm, viņu ģimenes locekļiem, kolēģēm, medicīnisko personālu un citiem, ar ko sastopas savā darbā, izturas ar cieņu, ir atvērta, pieklājīga, taisnīga, godīga un godprātīga. Nesaskaņu gadījumā dūla visupirms mēģina atrisināt situāciju tieši ar konfliktā iesaistīto personu. Dūla neaprunā citus aiz muguras.

5. Dūla respektē katra cilvēka individualitāti un nediskriminē cilvēkus pēc viņu sociālās izcelsmes, ģimenes vai mantiskā stāvokļa, dzimuma, tautības, rases, reliģiskās vai idejiskās pārliecības vai seksuālās orientācijas. 

6. Dūla ir atbildīga par savu rīcību un iegūto informāciju, jo tā var būtiski ietekmēt citu cilvēku dzīvi.

7. Dūla rūpējas par savu fizisko un garīgo veselību, lai personiskas vai dūlas darbā radušās problēmas netraucētu viņas profesionālajai darbībai. Lai rūpētos par savu emocionālo higiēnu un pārstrādātu savu pieredzi, vismaz vienreiz gadā dūla apmeklē supervīziju vai individuālu konsultāciju pie attiecīga profesionāļa. 

8. Dūla neaizmirst, ka viņas konkrēta rīcība, gan pildot dūlas pienākumus, gan nepildot tiešos dūlas pienākumus, tostarp darbojoties sociālajos tīklos, publicējot savus rakstus vai sniedzot intervijas plašsaziņas līdzekļos, veido sabiedrības viedokli par dūlām kopumā. Dūla atturas no rīcības, kas varētu kaitēt dūlas vai LDA tēlam sabiedrībā.

9. Dūla izvērtē savas iespējas sniegt savus pakalpojumus par samazinātu samaksu vai bez maksas, dodot iespēju dūlas pakalpojumus saņemt arī tiem, kas par tiem nevar samaksāt, bet kuriem dūlas atbalsts nepieciešams.

10. LDA nodrošina dūlas aizstāvību, ja profesionālajā darbībā viņa sastopas ar apdraudējumu. Dūlas cieņa, neatkarība un profesionālo noslēpumu glabāšana, pildot Kodeksu, tiek īpaši aizsargāta.


II. Dūlas kompetence

11. Dūla apzinās savas profesionālās kompetences robežas un godprātīgi darbojas vienīgi tajās.

12. Dūla arvien cenšas paaugstināt savu profesionalitāti, nemitīgi papildinot savas zināšanas un prasmes. Dūla apgūst un respektē savas nozares un saistīto nozaru sasniegumus. 

13. Iespēju un interešu robežās dūla piedalās profesionālajās organizācijās, konferencēs, semināros, darba grupās, veic pētījumus. Dūla ir atvērta dalīties savā pieredzē ar kolēģēm un sniegt viņām konsultācijas par jautājumiem, kurus labi pārzina.

14. Dūla piedāvā tikai tādus pakalpojumus, kuru sniegšanai viņai ir atbilstošas zināšanas un prasmes. Dūla adekvāti novērtē savas zināšanas, prasmes un pieredzi.

15. Ja dūlai nav konkrētās problēmas risināšanai pietiekamas zināšanas vai prasmes, viņa rekomendē vērsties pie profesionalitātes ziņā atbilstošas kolēģes.

16. Dūla nesniedz medicīnisku palīdzību un medicīniska rakstura ieteikumus savai klientei vai medicīniskajam personālam. Dūlai - ārstniecības personai ir jānošķir, vai konkrētajā situācijā viņa darbojas kā dūla vai kā ārstniecības persona. 

17. Dūla nav pakļauta medicīniskajam personālam un darbojas vienīgi savas klientes interesēs. 

18. Dūla apmācībā** īpaši kritiski izvērtē to, kāda veida atbalstu un pakalpojumus viņa var piedāvāt klientēm. Neskaidrību gadījumā dūla apmācībā konsultējas ar pasniedzējiem vai pieredzējušākām kolēģēm. Dūlas apmācībā darba kvalitāti var pārraudzīt pieredzējusi dūla.

19. Dūla apmācībā informē klienti, dzemdību speciālistu un citas personas par to, ka nav beigusi dūlu apmācības kursus. Dūla apmācībā nesauc sevi par dūlu savos informatīvajos materiālos, publicējot rakstus plašsaziņas līdzekļos un citur.


III. Dūlas un klientes attiecības

20. Dūla ciena savu klienti, viņas uzskatus, vērtības, pārliecību un kultūrvidi, sniedzot konkrētajai klientei un situācijai atbilstošu atbalstu.

21. Dūla attiecībās ar klienti un viņas ģimeni ir godīga un to pašu sagaida no savas klientes.

22. Dūla ciena klientes lēmumus, lai kādi tie būtu.

23. Dūla vienojas ar klienti par reāliem sadarbības mērķiem un nosacījumiem, tādējādi neradot klientei nepamatotas cerības. 

24. Dūla veic savus pienākumus godprātīgi un pilda dotos solījumus. Dūla ir atbildīga par sniegto pakalpojumu kvalitāti. 

25. Dūla savlaicīgi informē klienti par šķēršļiem, kas varētu kavēt dūlu pildīt viņas pienākumus un nodrošināt klientei nepārtrauktu atbalstu.***

26. Dūla nodrošina, lai viņas prasītā atlīdzība ir taisnīga un saprātīga, ņemot vērā sniedzamos pakalpojumus. Dūla skaidri informē klienti par samaksas nosacījumiem un sniedzamajiem pakalpojumiem.

27. Sadarbības rezultātā no klientes iegūto informāciju dūla nedrīkst izmantot savās vai kādas citas personas interesēs vai klientes ietekmēšanai.

28. Ja dūla savas aizņemtības, personisku, morāli ētisku vai citu apsvērumu dēļ nevar sadarboties ar konkrētu klienti, viņa par to klienti informē, kā arī, ja kliente to vēlas, iesaka, kā un kur sameklēt citas dūlas atbalstu.

29. Ja dūla atpazīst paaugstināta vai augsta riska apdraudējumu klientes vai viņas mazuļa fiziskajai, garīgajai vai sociālajai labklājībai, dūla mudina klienti vērsties pēc attiecīgas palīdzības atbilstošā institūcijā vai pie atbilstoša speciālista. Ja kliente atsakās rīkoties vai ir nespējīga adekvāti izvērtēt savu vai sava mazuļa stāvokli un tā iespējamās sekas, dūlas pienākums ir rīkoties operatīvi un ziņot par situāciju attiecīgajai institūcijai vai speciālistam, kas var palīdzēt novērst apdraudējumu.

30. Dūla apmācībā klienti informē par to, ka nav pabeigusi dūlu apmācību programmu un izskaidro, kādas zināšanas vai prasmes viņai jau ir, bet kādu varētu trūkt.


IV. Konfidencialitāte

31. Dūla nodrošina visas ar klienti un viņas ģimeni saistītās informācijas konfidencialitāti. Šī informācija uzskatāma par dūlas profesionālo noslēpumu, un tās konfidencialitāte dūlai jānodrošina arī pēc tam, kad dūlas un klientes sadarbība beigusies.

32. Konfidenciālās informācijas nodošana citām personām, tostarp sociālajos tīklos vai plašsaziņas līdzekļos, pieļaujama vienīgi ar klientes piekrišanu. Sadarbības laikā iegūtos rakstiskos materiālus un savas piezīmes dūla glabā drošā, citiem nepieejamā vietā.

33. Konfidenciālā informācija var tikt apspriesta vienīgi profesionālos nolūkos ar citiem speciālistiem ar nosacījumu, ka arī viņi ievēros konfidencialitāti.

34. Ja dūla izmanto klientes informāciju savās lekcijās vai publikācijās, viņai jānodrošina klientes anonimitāte un personas datu aizsardzība.

35. Ja dūlas darbā ar klienti piedalās cita persona, tad nepieciešama klientes iepriekšēja piekrišana. Dūla var veikt konsultēšanas procesa audio, video vai foto dokumentēšanu vienīgi ar klientes atļauju.


V. Kodeksa noteikumu ievērošanas nodrošināšana

36. Ar dūlas darbību saistītas ētiskas dilemmas un Kodeksa, kā arī Dūlu darba principu pārkāpumus izskata LDA valde, nepieciešamības gadījumā piesaistot citas dūlas vai speciālistus. 

37. Ja dūla pamana citas dūlas neētisku rīcību, viņa visupirms cenšas atrisināt situāciju individuāli ar konkrēto dūlu. Ja tas neizdodas, viņa par to ziņo LDA valdei.

38. LDA valde pieprasa dūlas, par kuras neētisko rīcību saņemts iesniegums, paskaidrojumus, kā arī citu informāciju, ja nepieciešams, un izskata jautājumu tuvākajā sēdē, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc iesnieguma saņemšanas.

39. LDA valde par Kodeksa pārkāpumu var dūlai izteikt brīdinājumu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā dūlai var tikt atņemtas tiesības praktizēt. 

40. Nepieciešamības gadījumā LDA valde var ieteikt konflikta atrisināšanai tajā iesaistītajām pusēm izmantot mediāciju vai citu konfliktu risināšanas metodi. Ja LDA valde uzskata to par vajadzīgu, pakalpojums var tikt apmaksāts no LDA līdzekļiem.

41. Ja persona, par kuras pārkāpumu lēmusi LDA valde, to vēlas, jautājums tiek pārskatīts biedru sapulcē. Biedru sapulces lēmums ir galīgs.

42. Dūlai ir tiesības lūgt LDA iesaistīties gadījumos, kad viņas pakalpojumu sniegšanas laikā ir pārkāptas dūlas robežas, kavējot viņu sniegt nemedicīnisku un nepārtrauktu atbalstu klientei un radot viņai ierobežojumus veikt savus pienākumus saskaņā ar Kodeksa un Dūlu darba principu prasībām.

43. LDA valde var izstrādāt rekomendācijas vai ierosināt grozījumus konkrētos LDA dokumentos, lai turpmāk izvairītos no situācijām, kas var novest pie Kodeksa pārkāpumiem.


VI. Noslēguma jautājums

44. Kodekss un tā grozījumi tiek pieņemti LDA biedru sapulcē.


Ērtības labad Dūlu ētikas kodeksā lietots vienots apzīmējums „dūla”, ja vien konkrētais noteikums nav īpaši attiecināts vienīgi uz dūlām apmācībā.

** Par dūlu apmācībā statusu un termiņiem, kādos jāturpina un jāpabeidz dūlu apmācība, sk. Dūlu darba principu VI. nodaļu.

*** Sk. Dūlu darba principu 26. un 38. punktu. 

0
Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .